Home
Profiel
Visie arbeid & verzuim
Verzuim & reïntegratie
Arbeidsdeskundige dienstverlening
Contact
Algemene voorwaarden
Links

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten (en de uitvoeringen daarvan), welke door Mielhaag binnen het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden zijn aangegaan.
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Mielhaag en opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagdelen, uren, of consulten.
De overeenkomst kan zowel door Mielhaag als door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand. Tenzij in het contract een afwijkende termijn is overeengekomen. Indien meer tijdseenheden nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren te verrichten of indien een wijziging in de opdracht hiertoe aanleiding geeft, dan zal Mielhaag de opdrachtgever hieromtrent vooraf en schriftelijk informeren. Het aantal tijdseenheden dat het overeengekomen aantal te boven gaat zal afzonderlijk gefactureerd worden.

3. Uitvoering opdracht
Mielhaag bepaalt de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd en draagt zorg voor eigen apparatuur en hulpmiddelen, waaronder een laptop, eigen rapportage protocollen e.d.
Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft Mielhaag recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens, deze zullen tijdig en in de gewenste vorm aan Mielhaag ter beschikking gesteld worden.
De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door Mielhaag vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
De introductie van de adviseurs van Mielhaag binnen de organisatie van opdrachtgever, zal door de opdrachtgever verzorgd worden.
Indien noodzakelijk, zal de opdrachtgever voor informatie aan de Ondernemingsraad en andere overlegorganen zorgen, conform de (wettelijke) procedures.
Het is Mielhaag toegestaan om een andere adviseur aan te wijzen dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van overmacht.

4. Betaling
De vordering ter zake van de door Mielhaag in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal worden gefactureerd (inclusief BTW) aan opdrachtgever. Betaling van de facturen dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, zonder enig recht op korting en verrekening. Betaling van de facturen kan ook middel automatische incasso plaats vinden.
Bij niet tijdige of niet volledige betaling behouden wij ons het recht voor om vanaf de vervaldatum samengestelde rente in rekening te brengen van 4% (vier procent) per maand.
De eventuele buitengerechtelijke- en rechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Verplichtingen Mielhaag
Mielhaag zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen.
De werkzaamheden die door MielHaag ten behoeve van opdrachtgever zullen worden verricht in het kader van een overeenkomst die nimmer ten doel, dan wel tot gevolg kan hebben dat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstverband ontstaat. Mielhaag blijft contractpartij met de opdrachtgever.

6. Verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen. Hieronder wordt mede verstaan dat opdrachtgever al datgene zal doen wat nodig is om participanten te doen deelnemen aan overeengekomen activiteiten.
Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het vorige lid vermelde verplichting, is Mielhaag gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat Mielhaag enige aanspraak op betaling van enig te factureren bedrag verliest of verplicht is tot terugbetaling van reeds ontvangen factuurbedragen.
Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht vertraagd of belemmerd wordt. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige volzin bepaalde en hierdoor extra kosten door Mielhaag moeten worden gemaakt, dan komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

7. Annulering
Contractafspraken voor detacheringen, begeleidingstrajecten, advieswerk en voor alle overige werkzaamheden kunnen tot 10 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde datum kosteloos worden afgezegd.
Bij afzegging minder dan 10 maar meer dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum brengt Mielhaag 50% van de voor de afgezegde werkzaamheden door Mielhaag begrote tijdseenheden in rekening, met een maximum van een maand. Bij afzegging minder dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum brengt Mielhaag alle voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening, met een maximum van een maand.
In geval van afzegging brengt Mielhaag alle reeds specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van afzegging. Onder deze kosten worden mede verstaan: tijdseenheden besteed aan het voorbereiden van een advies, gesprek begeleidingstraject, reiskosten, reserveringen voor ruimtes, kosten voor eenmalig te gebruiken materiaal en huur van apparatuur.
Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijdseenheden en het voor de betreffende adviseur geldende tarief. Indien de geplande datum voor te verrichten werkzaamheden gewijzigd wordt zullen de genoemde kosten slechts eenmaal, direct na de wijziging, in rekening gebracht worden, voor zover deze kosten eenmalig zijn en voor de nieuw overeengekomen datum niet nog eens gemaakt moeten worden

8. Aansprakelijkheid
Mielhaag is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden beschouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

9. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de wil of toedoen van Mielhaag intreedt die Mielhaag verhindert aan zijn verplichtingen te voldoen, al dan niet volledig, al dan niet tijdelijk, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden, computer-, fax- en modemstoringen, storingen in de levering van energie, waterschade, alsmede andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderneming van opdrachtnemer als in de onderneming van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden.
Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Mielhaag als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel Mielhaag als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Indien Mielhaag bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Mielhaag gerechtigd de reeds verrichte resp. de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

10. Slotbepalingen
Op alle offertes en alle overeenkomsten tussen Mielhaag en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
Alle materialen die aan opdrachtgever zijn ter beschikking gesteld blijven eigendom van Mielhaag. Het is opdrachtgever niet toegestaan materiaal, van welke aard dan ook, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren, op welke wijze dan ook. Tevens dienen alle materialen die gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, op eerste vordering daartoe aan Mielhaag geretourneerd te worden.

Mielhaag De Rode Leeuw 39 3824CZ Amersfoort T. 033-2589424 M. camiel@mielhaag.nl